Szkolenie KPP

Szkolenie KPP

Organizujemy dwie formy kursu Stacjonarną i Weekendową

CELE KURSU

Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Uczestnicy Kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego, których obowiązkiem jest nie tylko pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego ale także kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia.
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Art. od 13 do 17),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ODBIORCY OFERTY

Pracownicy i członkowie organizacji jak:

· PSP - Państwowa Straż Pożarna,
· OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,
· WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· Członkowie społecznych organizacji ratowniczych wpisanych do rejestru wojewody,
· Policja,
· Wojsko Polskie,
· Straż Miejska

WYMOGI UCZESTNICTWA W KURSIE

· Przynależność zawodowa lub społeczna do jednej z w/w jednostek, o których mówi Art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – deklaracja uczestnika.

· Pełnoletniość – w przypadku nie ukończonego 18 roku życia, po kursie wydawane jest zaświadczenie bez nadania tytułu RATOWNIKA.

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawi kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

EGZAMIN/ZAŚWIADCZENIE

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi, czyli uzyskanie min. 27 punktów na teście), przeprowadzany jest egzamin praktyczny.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

  • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie

Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu Ratownika.
Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

RECERTYFIKACJA KPP (kurs w formie weekendowej)
Program  recertyfikacji KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.
W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy w każdej części Polski, w sprawie ustalenia terminu i szczegółów prosimy o kontakt.

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego