Kurs Instruktora Ratownictwa Wodnego

Instruktorem Ratownictwa Wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która:

1. Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym).

2. Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu:

  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,
  • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

3. Jeśli nie jest ratownikiem wodnym – zaliczy egzamin praktyczny (identyczny jak egzamin na stopień ratownik wodny).

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia instruktorów:

1. Do udziału w kursie można zakwalifikować osobę pełnoletnią.

2. Otrzymanie zaświadczenia jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.

3. Kursy dla instruktorów realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnego turnusu szkoleniowego.

4. Kandydaci na instruktorów są zobowiązani do:

  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego, oraz oświadczenia o stanie zdrowia

5. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

6. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.

© 2018 WOPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego